GrkatBa

Gréckokatolícka eparchia Bratislava

 
 
Zbierka na Charitu
o farnosti

Milí veriaci, na túto nedeľu 28.11. bola vyhlásená zbierka na pomoc Charite. Keďže nie je možné robiť zbierku v cerkvi, klasicky, tak uvádzam číslo účtu našej gréckokatolíckej charity sídlom v Prešove, na ktorý môžete prispieť takouto formou ľubovoľnou sumou. Číslo účtu: IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976. Variabilný symbol: 6622. Nech všetkých vás, štedrých darcov, odmení milosrdný Pán tak ako každý z vás potrebuje pre svoj život. Prajem všetkým požehnanú nedeľu a všetko dobré do ďalších dní,

o. Igor.

 
Oznam
o farnosti

Milí veriaci, ako ste sa mohli dozvedieť z médií, od dnes platí 90 dňový núdzový stav a zároveň aj dvojtýždňový lockdown, teda od 25.11. do zhruba 9.12., takže s tým aj súvisí, že liturgický program vyhlásený v nedeľu, sa z tohto dôvodu ruší, následne je zákaz verejných bohoslužieb. Svätú liturgiu slávenu v našej farnosti budete môcť sledovať a aj byť na nej účastný skrze online o 10.30 hodine z kostola otcov Jezuitov v Ružomberku. V nevyhnutnej potrebe ma môžete telefonicky kontaktovať. Nech sme spojení v modlitbe a pod ochranou našej nebeskej matky Presvätej Bohorodičky a svätého Mikuláša,

o. Igor.

 
Oznam pre veriacich
novinky

Milí veriaci, podľa súčasného stavu pandemickej situácie je možné mať účasť na liturgii 25% kapacity miest na sedenie, teda 10 ľudí. Je tiež potrebné sa tiež zapísať na papier, ktorý bude vyložený pred každou liturgiou. Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie súčasného stavu a nariadení.

o. Igor.

 
Oznam pre veriacich
o farnosti

Drahí veriaci, podľa vyhlásenia Konferencie biskupov Slovenska dňa 30. júna 2021 končí platnosť dišpenzu od povinnosti liturgickej účasti na liturgii v nedeľu a prikázané sviatky. Okres LM sa v súčasnosti nachádza v žltej farbe covid automatu a z tohto dôvodu, podľa epidemiologických opatrení, je možná 50% účasť ľudí na verejných zhromaždeniach a bohoslužbách v interiéri z kapacity obsadenosti. Prajem všetkým požehnaný čas,

o. Igor.

 
Oznam
o farnosti

Drahí veriaci, od pondelka 19. apríla 2021 budú povolené opäť verejné sväté liturgie. Pri slávení verejných svätých liturgií treba dodržať tieto podmienky:

- počet návštevníkov v chráme alebo obdobnom liturgickom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov.
- ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov.
- do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Samozrejme je potrebné dodržiavať odstup, respirátory a dezinfekcia rúk.

Christos Voskrese!

o. Igor

 
Kvetná nedeľa
novinky

Drahí veriaci, v nedeľu 28. marca liturgicky slávime Kvetnú nedeľu - slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema. Do pozornosti chcem dať liturgické slávenie tejto nedele s našim vladykom Petrom, ktoré môžete sledovať, ktorí máte možnosť, skrze priamy prenos televízie Logos a to o 10. 30 hodine svätú liturgiu z katedrály v Bratislave a večer o 17. 00 hodine večiereň, ktorou sa vstúpi do slávenia Strastného týždňa. Svätá liturgia z našej farnosti LM bude slávená online v stálom čase tiež o 10. 30 hodine z kostola o. jezuitov v Ružomberku. Ďakujem a prajem požehnaný a radostný víkend,

o. Igor.

 
Dekrét o Klokočovskej ikone
novinky

Sláva ICXC! Drahí veriaci, včera dňa 25. 3. 2021 na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke vladyka arcibiskup Cyril Vasiľ vyhlásil v Klokočove klokočovskú Bohorodičku Pannu Máriu za patrónku Zemplína. Bolo to možné sledovať aj skrze televíziu Tv Logos alebo Tv Zemplín. Tento dekrét si môžete prečítať aj na našej stránke.

Prajem všetkým požehnaný Strastný týždeň,

o. Igor.

 
Zbierka
novinky

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.

 

 
Zbierka na Charitu
novinky

Drahí bratia a sestry, tohtoročná jarná zbierka na Charitu pripadla na 21.2. 2021 a potrvá do 31.3. 2021. Keďže naše farské spoločenstvo sa v tomto období pandémie nestretáva a z tohto dôvodu sa nemôže uskutočniť zbierka na pomoc Charite, je možné podporiť činnosť Charity a tak realizovať zbierku iba individuálnym spôsobom, zaslaním finančného daru na účet Charity. Pozrite si a prečítajte si plagáty ohľadom jarnej zbierky, ktoré sme dostali od Charity. Je tam možné aj nájsť číslo ich účtu a iné informácie. Prajem všetkým vám požehnaný a radostný veľkopôstny čas a veľa trpezlivosti, modlime sa navzájom za každého z nášho farského spoločenstva,

o. Igor

 
K novému roku 2021
o farnosti

Milí veriaci, prajem všetkým vám požehnaný, radostný a pokojný nový rok 2021, plnosť zdravia, aby sme mali nádej v Ježišovi Kristovi a spolu s Božou milosťou preklenuli ťažké obdobie, ktoré je pred nami a takisto zverujúc náš život pod ochranný plášť našej nebeskej Matky Panny Márie,

o. Igor

 
Oznam o zrušení liturgií
novinky

Milí veriaci, od dnešného dňa 23. 12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši zverejnil vyhlášku, ktorou sa zakazuje slúžiť bohoslužby v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok až do odvolania pre ohromný nárast pandémie koronavírusu. Z toho vyplýva, že v našej kaplnke sa nebudú konať žiadne obrady spojené so sviatkami Narodenia Pána. Preto vás pozývam prežiť tieto sviatky ako domáca cirkev, ktorá sa modlí a žije v nádeji, ktorú nám dáva Svetlo, ktoré prišlo na svet, do jaskyni v Betleheme. Je možnosť sledovať slávenie sviatkov online na rôznych web stránkach farností na celom Slovensku. Keďže v Ružomberku slúžim liturgie v kostole otcov Jezuitov, aj oni majú možnosť vysielať online prenosy slávení - ekostol.sk. V Ružomberku budem sláviť liturgie  v čase tak ako je napísané na našej web stránke a takto, ak chcete, môžete sledovať liturgiu. Prajem všetkým drahým veriacim požehnané, radostné a pokojné prežívanie sviatkov Kristovho Narodenia,

o. Igor.

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

 
Oznam pre veriacich
o farnosti

Od zajtra 19.12. podľa epidemiologických nariadení sa počet veriacich obmedzuje na 25% kapacity miest na sedenie, teda 12 miest. Liturgické obrady budú slávené podľa liturgických predpisov na sviatky Narodenia Pána a Bohozjavenia Pána,

o. Igor

 
Oznam pre veriacich
o farnosti

Od pondelka 16.11. budú platiť na základe vyhlášky ÚVZ nové pravidlá ohľadom slávenia verejných bohoslužieb, hlavne čo sa týka účasti veriacich na bohoslužbách tým spôsobom, že je možné obsadiť 50 % kapacity miest na sedenie v danom chráme, pričom sa obsadí každé druhé miesto, rodinní príslušníci môžu byť spolu a naďalej sa dodržiavajú hygienické pravidlá. V našej kaplnke to vychádza na 22 miest obsadených pri daných podmienkach.

Prajem všetkým požehnaný čas predvianočného pôstu-Filipovky,

o.Igor.

 
Oznam o povolení bohoslužieb
o farnosti

Bratislava 2. novembra (TK KBS) Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

 

  • a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)
  • b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

 

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. Kňazov preto prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti pri uvedení tohto obmedzenia do praxe, s ohľadom na lokálne podmienky (teoreticky sa svätej omše môžu zúčastniť napríklad členovia rodiny, na úmysel ktorej sa bohoslužba slávi).

Chrámy môžu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí (podávanie svätého prijímania, svätá spoveď). Vysluhovanie sviatostí však treba uskutočňovať individuálnym spôsobom – tak, aby nenadobúdalo charakter hromadného podujatia.

Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu.

V chrámoch je potrebné viditeľne (na dverách alebo vo výveske) umiestniť nasledovné oznamy:

 

  • 1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
  • 2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.
  • 3. Zákaz podávania rúk.

 

Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri a 2m rozostupy v exteriéri).

V nových okolnostiach znovu pripomíname vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského: „Čo sa týka mnohých konkrétnych, praktických otázok, ktoré kňazi aj veriaci kladú, treba povedať, že v danej situácii nie je možné dať všetky presné odpovede. Je však potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými pravidlami, a na ich základe kňazi zvážili ako prakticky vyjsť v ústrety konkrétnej pastoračnej potrebe. […] Prosím kňazov o aplikovanie pastoračnej múdrosti, s primeranou obozretnosťou, keďže situácia v spoločnosti je vážna. Ak by sa v konkrétnom prípade ukázalo, že určitú vec nemožno kvôli zákazu vychádzania robiť takým spôsobom, pre aký sa kňaz rozhodol, treba s pokojom a bez hádky prijať upozornenie poriadkových zložiek, vysvetliť dobrý úmysel konania a následne sa zariadiť podľa ich pokynov.“<

TK KBS / Martin Kramara

Zdroj: TK KBS

 
Oznam o liturgii
o farnosti

Milí veriaci, 2. 11. budem sláviť v našej kaplnke o 17. 00 hodine zádušnú svätú liturgiu s panychídou (spomienkou mien zosnulých z našich rodín). Ako bude slávenie v nasledujúce dni, budete informovaní prostredníctvom web stránky.

Prajem všetkým požehnaný čas,

o. Igor.

 
Pôst za odvrátenie pandémie
novinky

Milí veriaci, naši biskupi Slovenska vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev prísny pôst za odvrátenie pandémie.   Podrobnejšie k tomu je vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského: "Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm."

"Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi," uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Zaroveň dodal: "Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo," dodal arcibiskup Zvolenský.

-

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

-

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 Nasledujúca > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL